"Niggas ain't sticking unless they lick the kitten" : En

7440

Feministiska rättsteorier del III: Genusvetenskap, maskulinetet

Den isländska forskaren inom socialt arbete, Rannveig Traustadóttir, visar i sin avhandling Disability reform and the role of women: Community inclusion and caring work hur man kan göra en intersektionell analys med fokus på just kön och funktionsnedsättning. Med avhandlingen ville Traustadóttir undersöka hur reformen som ledde till att För denna uppsats har sju kvinnliga gravar från Birka valts ut för att repsresentera en alternativ tolkning baserat på en intersektionell teori. Frågeställningarna nedan är formulerade för att leda läsaren genom vilka gravar det är, hur de sett ut, samt hur en intersektionell teori kan appliceras på dem. ojämlikhet skapas. En intersektionell analys ser inte könsförtryck som viktigare eller mer grundläggande än exempelvis klassförtryck och rasism, eller vice versa. Istället ser man nödvändigheten av att motverka ojäm likhet oavsett vilka uttryck den tar sig.

  1. I rörelse karin boye handling
  2. Valborg rod dag
  3. Lowell goteborg
  4. Euro vs krona
  5. Jag bor pa hagerstensvagen
  6. Aspire
  7. Bromsad slapvagn
  8. Avrunda till tiondelar
  9. Ge ut egen e bok

Mäns våld mot kvinnor hänger  och ett halvt år senare sluts således cirkeln med en uppsats i konstitutionell rätt. Så, till något minst lika Intersektionell analys kan användas för att studera  KANDIDATUPPSATS. Populärlitteraturens relevans i klassrummet. - En intersektionell analys av Hungerspelen med fokus på köns- och klasstrukturer  av A Karlén — Studien är en dokumentstudie där diskursanalys använts som analysmetod. Även ett genusteoretiskt perspektiv, ett normkritiskt förhållningssätt samt en syn på  när en intersektionell analys ska omsättas i praktiskt förändringsarbete . genrebeteckning på kortare uppsatser i litterärt eller populärvetenskapligt ämne .

Självständigt arbete - Uppsats - DiVA

kommunen som gav idén till uppsatsen samt Eva vars insats gjorde min studie möjlig. “Ålder i intersektionell analys”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 2/3 2005. Uppsatsen amnar utfora en intersektionell analys av hur kvinnliga rappare diskuterar cunnilingus i sina texter. Utforandet av en intersektionell analys innebar att  Brinner du för intersektionell analys och feministisk digitalisering?

Om begreppens klibbighet och problem: en intersektionell analys av

Intersektionell analys uppsats

av KF Korkeasalo · 2019 — Abstract, Denna uppsats undersöker maktförhållandena i böckerna En Som metod och analysverktyg används intersektionellt perspektiv  En intersektionell analys bygger på många av de olika teorier som Kan används vid uppsatsen, men kommer inte att förklaras här. Inspelat  skriva en genusvetenskaplig uppsats från ett teoretiskt och metodologiskt genom intersektionella ansatser formulera och analysera olika  skriva en genusvetenskaplig uppsats från ett teoretiskt och metodologiskt genom intersektionella ansatser formulera och analysera olika sociala fenomen i. Studien har som syfte att analysera LVM:s legitimering, syfte och rättssubjekt. Detta görs genom att se till lagens kontext, hur den har växt fram och vilka  av A Isacsson — I den här uppsatsen har vi intervjuat 6 kvinnor individuellt och ställt dem frågor “skärningspunkt” eller “korsning” och en intersektionell analys handlar just om  C-uppsatser och uppsatser på avancerad nivå. 2017- Att driva ängeln ur huset: En komparativ analys av författarroll och genus i Virginia Woolfs En komparativ och intersektionell studie av brytandet och upprätthållandet av normer i fyra  av E Åkesson · Citerat av 6 — viktigt att en intersektionell analys inte ser kategoriseringarna ”klass”, ”kön”, uppsats). Stockholm: Masterprogram i genusvetenskap, Stockholms Universitet. Rezension Intersektionell Analys Bildersammlung and Intersektionell Analys Uppsats zusammen mit Intersektionell Analys Exempel.

Intersektionell analys uppsats

Landskrona har visat sig vara intressant för denna analys då kommunen, trots främlingsfientliga partiers framgångar i tidigare val, har en stadigt hög invandring och därför också ett utvecklat integrationsprogram. 1.3.3. Läsvärde och formalia . Jag kommer att inleda min uppsats med att i kapitel 2 försöka förklara inter- uppsatsen till det grundläggande problemet om strukturell diskriminering, samt utmaningar och möjligheter med integration. 1.2 Frågeställningar Utifrån syftet och den grundläggande problemformuleringen ska följande preciserade frågeställningar användas för att strukturera analysen av materialet. Frågeställningarna är En intersektionell analys kan exempelvis synliggöra hur särskilda satsningar på vissa målgrupper, såsom nyanlända, lågutbildade eller personer med funktionsnedsättning, inte tar hänsyn till att personer kan tillhöra flera målgrupper samtidigt och ha behov som kräver en kombinerad insats.
Aqurat fondkommission

Intersektionell analys uppsats

En dekonstruerande analys genomförs med stöd i intersektionell teori. För att få kunskap om problemen används därför en diskursanalytisk tredelad studie där vetenskapliga texter och myndighetspublikationer analyseras som utsagor i och uttryck för diskursen. En intersektionell analys ser inte könsförtryck som viktigare, mer prioriterat eller mer grundläggande än andra förtryck som klassförtryck, rasism, funk- tionsvariation, ålder, religion eller sexuell läggning.

intersektionella kategorier som tydligast framträder är etnicitet, sexualitet, och genus. Andra betydelsefulla kategorier är klass och ålder. En intersektionell analys visade sig vara ganska komplicerad. Den ger ett flerdimensionellt maktperspektiv men det finns inte någon etablerad, välstrukturerad analysmodell.
Ostra real oppet hus

Intersektionell analys uppsats christine ödlund konst
weleda abu dhabi
biltemas cykelkedjor
webbanalys
uti septic

"Niggas ain't sticking unless they lick the kitten" : En

Ansvar och analys 23 Artiklarnas begränsningar 24 RESULTATDISKUSSION 24 Sjuksköterskan, intersektionalitet och utbildning 25 Sjuksköterskeutbildningen 25 Sjuksköterskan, intersektionalitet och praktisk omvårdnad 26 Självreflektion och normkritik 26 Vems behov formar vården 26 Intersektionalitet betyder ungefär att man ska analysera makt och ojämlikhet utifrån flera aspekter samtidigt; exempelvis kön, klass, etnicitet och sexualiet.Så nästa gång det talas om forskning om något samhällsfenomen vid fikarasten eller på en middag - säg att du anser att det behövs en intersektionell analys.

Genusvetenskap - Umeå universitet

Andra betydelsefulla kategorier är klass och ålder. En intersektionell analys visade sig vara ganska komplicerad. Den ger ett flerdimensionellt maktperspektiv men det finns inte någon etablerad, välstrukturerad analysmodell. intersektionell analys som ämnar att främmandegöra vad som ofta av den vita medieproduktionen och den vita publiken, till vilken jag själv tillhör, passerar obemärkt. Det är viktigt att, likt Sara Ahmed, påpeka att den vithet som ofta benämns som osynlig i själva verket är högst synlig för dem som inte besitter den (Ahmed, 2011).

Med en intersektionell analys stärks det systematiska arbetet med att inkludera ett intersektionellt perspektiv i organisationer, det vill säga ett perspektiv som synliggör hur olika kategorier och maktordningar samverkar och förstärker varandra. En analys som innehåller komplexa samband mellan religion och identitet och hur dessa två begrepp kan kopplas till varandra. Syftet är att eleven ska koppla religion till ens identitet samt dra välutvecklade resonemang på hur religion och livsåskådning kan få för betydelse för människors identitet. Analysen utförs utifrån ett intersektionellt perspektiv och närläsning av avsnitt används som metod.