Modellprotokoll - Hem och Skola

219

Protokoll 191204 SoRF - Protokoll - Styrelsemöte Skaraortens

Aktivitetslistan Vi går igenom aktivitetslistan och ser om det är något som ska fyllas på. Inget MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Humanistiska nämnden 2018-09-05 Justerandes sign Utdragsbestyrkande ÄRENDELISTA §90 Kontroll av jäv/intressekonflikt §91 Föregående sammanträdesprotokoll §92 Uppföljning av ekonomi §93 Delårsrapport för humanistiska nämnden 2018 §94 Förslag till prioriterade aktiviteter 2019 §95 Aktuell information §96 Systematiskt kvalitetsarbete i … § 85 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll 25/11 gicks igenom och lämnas utan anmärkningar. § 86 Begäran om föreningsutträde-Söderfors AK (ÖSSF) -Sölvesborg Gym & Fitness (SSSF) Styrelsen beslutar att bifalla begäran om utträde. § 87 Föreningsansökan Vetlanda AK (SÖSF) Föregående mötesprotokoll – återkoppling Vi gick igenom föregående mötesprotokoll. Under punkten övriga frågor skickade vi med vem som kommer att representera ungdomsgymnasierna efter Ewa Hjerpe.

  1. Tollarps vårdcentral öppen mottagning
  2. Köpa hus med klausul
  3. Nordnet gratisfond
  4. Backgrounds for zoom
  5. Orter i bräcke kommun
  6. Micasa jour
  7. Bjorn jakobson
  8. Arabiska minoritetsspråk argument
  9. Micasa jour

OH-finansiering vid HT-fakulteterna, bilaga § 218a Simulering för tilldelning av fakultetsmedel enligt parametern för externa medel, bilaga §218b §596 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll godkännes. Inga synpunkter har inkommit från de ledamöter som inte är närvarande. §597 Rapporter från verksamheten Verksamhetschefen har skickat ut en rapport innan mötet. Ungdomssektion: Det upplevs som svårt att arbeta med ungdomssektionen nu i dessa tider med Covid. 4 Föregående mötesprotokoll Informationsärenden och aktuellt 5 Aktuell information 6 Månadsrapport 7 Motion- Låt människors behov styra den offentliga välfärden 2020/545 8 Villkorsbeslut återrapportering 9 Anmälan av informationshandlingar till regionstyrelsen 2021/99 10 Anmälan av delegationsbeslut till regionstyrelsen 3. Föregående mötesprotokoll 4.

Protokoll Styrelsemöte Framtid Fristad

Sammanfattning Föregående mötesprotokoll från den 30 oktober 2020 presenteras Beslutsunderlag Teknik i Väst AB:s protokoll den 30 oktober 2020 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Ånge Fastighets & Industri AB 2020-06-29 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §53 Uppföljning av föregående mötesprotokoll (ÅFA 20/11) Beslut Lägga föregående protokoll till handlingarna. Sammanfattning Genomgång av föregående mötesprotokoll 2020-05-15 och 2020-06-09. Paragrafen är justerad 5.

Protokoll fört vid Knutby Kulturförenings styrelsemöte 050907

Föregående mötesprotokoll

Justerare av dagens protokoll. Till att justera dagens protokoll valdes Karl-Gustav Holmgren. 4. Föregående mötesprotokoll.

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll. Föregående mötesprotokoll godkändes utan kommentarer. Protokollet finns på PHOs. Mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll godkändes av styrelsen. §5. Inkomna Skrivelser. 1.
Teorier och metoder i socialt arbete

Föregående mötesprotokoll

Punkterna 6 och 7 i kallelsen byter plats med punkterna 3 och 4. Föregående mötesprotokoll från den 25 september 2020 presenteras Beslutsunderlag Teknik i Väst AB:s protokoll den 25 september 2020 . Sammanträdesprotokoll 6 (11) Sammanträdesdatum Teknik i Väst AB 2020-10-30 Justerandes sign Utdragsbestyrkande § 43 Dnr TiVAB 2020/11-100 VD Föregående mötesprotokoll Styrelsens beslut Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 12 december 2018. Sammanfattning Mötesprotokoll från den 12 december 2018 presenteras.

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 2.
Byggnadsarea svensk standard

Föregående mötesprotokoll skanska direkt umeå
göteborgs universitet systemvetenskap
biltemas cykelkedjor
gratis klipp program
var ligger kalmar karta
osunt

81. Godkännande av föregående mötesprotokoll. Protokollet

PROTOKOLL RY 11 /2020– SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - UTSKOTTET FÖR RALLY Sidan 2 av 3 § 164 Pågående ärenden Föregående mötesprotokoll Styrelsen går igenom föregående mötets protokoll och lägger det till handlingarna. § 6 Beslut tagna sedan föregående möte Inga beslut tagna sedan föregående möte. § 7 Påverkansarbete MKH redogör för det påverkansarbete som gjorts sedan senaste mötet.

Exempel på protokoll - Borås Stad

Justering av föregående mötesprotokoll. Beslutades: Att justera föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna. Parterna har inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.

Inkomna skrivelser. FMKK inbjuder att medverka vid ”Parad för  D. Föregående mötesprotokoll. Beslut: Protokollen läggs med godkännande till handlingarna.